واگذاری خدمات اداره کل فنی وحرفه ای استان ایلام به دفاتر پیشخوان چاپ

 fanniherfei

خدمات اداره کل آموزش فنی وحرفه ای به دفاتر پیشخوان استان ایلام واگذار شد.

به گزارش پورتال انجمن صنفی استان ایلام، پس از برگزاری دوره آموزش و عقد قرارداد با دفاتر متقاضی، خدمات مربوط به ثبت نام آموزش های ادواری گروه های خدمات، صنعت وکشاورزی به دفاتر این استان واگذار می گردد.
لازم به ذکر است سایر خدمات این اداره کل نیز به تدریج به دفاتر پیشخوان واگذار خواهد شد.