نشست مشترک هیأت مدیره کانون، هلدینگ و تعاونی به تعویق افتاد چاپ

 11

نشست مشترک اعضای هیأت مدیره کانون کشوری، هلدینگ و تعاونی سهامی عام پیشخوان خدمات ایرانیان زرین به علت برگزاری نشست ویدئو کنفرانس روز چهارشنبه هفته جاری وزارت کشور، به تعویق افتاده و به زمان دیگری موکول شد. مراتب متعاقبا از طریق دعوتنامه رسمی اعلام می گردد.
روابط عمومی کانون سراسری دفاتر پیشخوان خدمات دولت